Regulamin

Regulamin

1. Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia przez ISIC usług w zakresie serwisu tylkomotory.pl.pl na rzecz osób fizycznych w zakresie pośrednictwa w sprzedaży ogłoszeń motoryzacyjnych w serwisie tylkomotory.pl

2. Definicje

Użyte w Regulaminie wyrażenia oznaczają odpowiednio:

Cennik — ustalane przez ISIC opłaty, do uiszczania których zobowiązany jest Użytkownik z tytułu usług świadczonych przez ISIC.

Użytkownik — osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna i jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, które wyraziły zgodę na treść niniejszego Regulaminu.

Ogłoszenie — sporządzone przez Użytkownika ogłoszenie dotyczące sprzedaży Pojazdów, wraz z możliwością umieszczenia zdjęcia, opublikowane przez ISIC w ramach Serwisu tylkomotory.pl.

Regulamin — niniejszy Regulamin sporządzony przez ISIC, określający funkcjonowanie oraz zasady korzystania z serwisu tylkomotory.pl.

ISIC — dane firmy ISIC, Franciszkanska 124/45; 00-794 Warszawa; NIP 669-204-52-16

Pojazd — pojazd samochodowy, włączając motocykle oraz inne pojazdy, które zgodnie z decyzją ISIC mogą być przedmiotem obrotu w serwisie tylkomotory.pl. Poprzez użycie zwrotu Pojazd rozumie się także części i akcesoria do Pojazdów oraz usługi świadczone w związku z branżą motoryzacyjną.

Serwis tylkomotory.pl — usługa świadczona przez ISIC w ramach internetowego serwis ogłoszeniowego, służącego użytkownikom internetu do zamieszczania oraz przeglądania ogłoszeń sprzedaży Pojazdów, dostępny w domenie www.tylkomotory.pl, a także w ramach innych serwisów internetowych prowadzonych przez partnerów ISIC.

3. Zasady funkcjonowania serwisu tylkomotory.pl

3.1. tylkomotory.pl świadczy usługi polegające na udostępnieniu Użytkownikom możliwości stałej emisji ogłoszeń dotyczących sprzedaży Pojazdów mechanicznych, części samochodowych lub innych towarów i usług związanych z szeroko pojętą branżą motoryzacyjną wraz z ich zdjęciami.

3.2. Treść Ogłoszeń powinna zostać sporządzona poprzez wypełnienie formularza elektronicznego zamieszczonego na internetowych stronach Serwisu tylkomotory.pl, w szczególności poprzez podanie: a) danych teleadresowych Użytkownika b) opisu sprzedawanego Pojazdu, c) danych technicznych Pojazdu, d) oczekiwanej ceny brutto sprzedaży.

3.3. Niezamieszczenie przez Użytkownika w Ogłoszeniu danych w polach odznaczonych jako pola obowiązkowe uniemożliwia wystawienie Ogłoszenia przez Użytkownika.

3.4. Emisja Ogłoszenia następuje nie później niż w ciągu 5 godziny od uiszczenia ceny określonej w cenniku oraz pod warunkiem poprawnego wypełnienia formularza Ogłoszenia.

3.5. Serwis tylkomotory.pl nie odpowiada za problemy techniczne występujące po stronie podmiotów będących partnerami ISIC.

3.6. Nie jest dopuszczalne zamieszczenie przez Użytkownika w ramach jednego Ogłoszenia, informacji dotyczącej sprzedaży więcej niż jednego Pojazdu, jednej części samochodowej bądź jednego rodzaju usługi związanej z branżą motoryzacyjną. Ten sam Pojazd, część samochodowa, bądź usługa związana z branżą motoryzacyjną nie może być przedmiotem dwóch lub więcej Ogłoszeń.

3.7. Ogłoszenie może zawierać jedynie ofertę sprzedaży Pojazdu, części samochodowych bądź usług związanych z szeroko pojętą branżą motoryzacyjną ze wskazaną rzeczywistą ceną brutto. Ogłoszenia zawierające propozycje kupna, zaniżanie wartości, manipulacja słowami kluczowymi w ofercie oraz wstawianie oferty do niewłaściwej kategorii uznawane jest za naruszenie Regulaminu i skutkować będzie podjęciem stosownych działań, włącznie z blokadą oferty Użytkownika.

3.8. Ogłoszenia, których przedmiotem są Pojazdy nie mogą być oferowane do sprzedaży po cenie niższej niż 100 zł (słownie: sto złotych).

3.9. Użytkownik jest odpowiedzialny za publikowane treści, w szczególności oświadcza, że są one zgodne ze stanem faktycznym oraz prawnym i nie naruszają praw ISIC, Regulaminu oraz praw osób trzecich. Serwis tylkomotory.pl nie ponosi odpowiedzialności za działania leżące po stronie Użytkownika, w szczególności za prawdziwość, rzetelność oraz zgodność z przepisami prawa publikowanych przez nich treści.

3.10. ISIC ma prawo do usunięcia zamieszczonego Ogłoszenia, jeżeli narusza ono w jakikolwiek sposób postanowienia Regulaminu, w szczególności gdy zawiera treści powszechnie uznane za obraźliwe, czy obelżywe, noszące znamiona czynów nieuczciwej konkurencji, naruszające prawa autorskie bądź dobre obyczaje, szkodzące serwisowi tylkomotory.pl, jak również inne treści zakazane przez prawo. W takim przypadku Użytkownikowi nie przysługuje zwrot opłaty za umieszczenie Ogłoszenia.

3.11. Użytkownik oświadcza, że posiada prawa autorskie do treści zawartych w Ogłoszeniu i wyraża zgodę na ich publikowanie (w tym modyfikowanie) przez ISIC w takich mediach jak: bannery, billboardy oraz internet.

4. Zasady uczestnictwa

4.1. Uczestnictwo w serwisie tylkomotory.pl wymaga wyrażenia przez Użytkownika akceptacji treści Regulaminu.

4.2. Użytkownik w związku z uczestnictwem w serwisie tylkomotory.pl może podać w treści ogłoszenia swoje dane osobowe. Przekazanie danych nie jest wymogiem uczestnictwa w serwisie tylkomotory.pl. ISIC może uzależnić dalsze świadczenie usługi od przesłania przez Użytkownika na adres siedziby ISIC dokumentów, które uwiarygodniają dane umieszczone przez Użytkownika w Ogłoszeniu.

4.3. Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane przez ISIC jako Administratora Danych w celach związanych ze świadczoną usługą. Przetwarzanie zbieranych danych będzie się odbywało zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych i ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

4.4. Użytkownik ma prawo wglądu do własnych danych, ich zmiany, a także prawo zgłoszenia żądania usunięcia danych.

4.5. Użytkownik przekazując dane wyraża zgodę na przekazywanie tych danych podmiotom trzecim, wykonującym na zlecenie ISIC czynności w ramach niniejszej usługi.

5. Opłaty

5.1. Usługi świadczone w ramach Serwisu tylkomotory.pl są odpłatne.

5.2. Wysokość opłat oraz zasady ich pobierania określa Cennik, stanowiący Załącznik nr 1 do Regulaminu.

6. Postępowanie reklamacyjne

6.1. Użytkownik ma prawo zgłaszać reklamacje niewykonania bądź nienależytego wykonania przez ISIC usługi w terminie 7 dni od dnia zakończenia emisji Ogłoszenia bądź dnia, w którym emisja powinna się zakończyć.

6.2. Reklamacje powinny zostać zgłoszone do ISIC za pośrednictwem poczty elektronicznej lub w drodze listu poleconego na adresy podany na stronie internetowej.

6.3. Reklamacja powinna zawierać wskazanie danych Użytkownika, numeru Ogłoszenia, którego dotyczy reklamacja (jeśli numer został nadany) bądź innych elementów pozwalających na identyfikację Ogłoszenia, dokładne opisanie powodu reklamacji.

6.3. Reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, nie później niż w ciągu 15 dni roboczych licząc od dnia otrzymania kompletu informacji pozwalających na rozstrzygnięcie reklamacji.

7. Odstąpienie od umowy

7.1. Użytkownik mający status prawny konsumenta ma prawo odstąpić od umowy najpóźniej w terminie 10 dni od dnia jej zawarcia.

7.2. Z uwagi jednak na charakter świadczonej usługi w serwisie tylkomotory.pl i moment rozpoczęcie jej wykonywania przez ISIC, użytkownik traci prawo do odstąpienia od umowy jeżeli ISIC dokona emisji ogłoszenia w ciągu 5 godziny od chwili spełnienia wymogów określonych w art. 3.8.

7.3. Wyrażenie przez Użytkownika zgody na treść niniejszego Regulaminu reguluje odstąpienia od umowy zgodnie z treścią art. 8.2. Brak zgody uniemożliwia korzystanie z serwisu tylkomotory.pl.

8. Zmiany Regulaminu

8.1. Regulamin, w tym Cennik może zostać zmieniony przez ISIC. O zmianach i o terminach ich obowiązywania ISIC poinformuje na stronie internetowej.

8.2. Zmiany Regulaminu i Cennika wchodzą w życie nie wcześniej, aniżeli w ciągu 14 dni licząc od daty ich udostępnienia na stronie internetowej.

8.3. Użytkownik przy pierwszym logowaniu w Serwisie tylkomotory.pl, licząc od chwili wejścia w życie zmiany zostanie powiadomiony o takich zmianach i o możliwości ich akceptacji. Za akceptację zmian uważa się także automatyczne zlecenie wykonania usługi do wykonania w Serwisie tylkomotory.pl choćby odbyło się bez logowania Biura ogłoszeń. Brak akceptacji zmiany jest równoznaczny z rozwiązaniem umowy z ISIC.

Załącznik nr 1

1. Ogłoszenia podstawowe

Koszt wystawienia ogłoszenia jest zależy od długości jego emisji i wynosi odpowiednio:

5 dni + 5 dni – promocja 0 zł

10 dni + 5 dni gratis – 10 zł

20 dni + 10 dni gratis – 15 zł

30 dni +20 dni gratis – 20 zł